Project Members

 • MATSUI Tomoko
  (Tokyo Gakugei University)
 • MIURA Yui
  (Ehime University)
 • NAKAMURA Tagiru
  (Keio University)
 • OTSUKA Yoko
  (Gifu Shotoku Gakuen University)
 • SHIGEMITSU Yuka
  (Tokyo Polytechnic University)
 • UTSUMI Akira
  (The University of Electro-Communications)
 • USAMI Mayumi
  (NINJAL)
Share This Page
note