Project Members

 • FUJII Kiyomi
  (Kanazawa Institute of Technology)
 • FUJITA Momoko
  (Waseda University)
 • FUNAHASHI Mizuki
  (Gunma University)
 • HINO Junko
  (Teikyo University)
 • ITO Akiko
  (Nanyang Technological University)
 • KAWAUCHI Miwa
  (Waseda University)
 • KOBAYASHI Mina
  (Waseda University)
 • Marcella MARIOTTI
  (Ca' Foscari University of Venice)
 • MATSUDA Makiko
  (Kanazawa University)
 • MATSUTA Yoshiko
 • MIYAZAKI Satoko
  (Nagasaki University of Foreign Studies)
 • MORIYAMA Takuro
  (Waseda University)
 • MUKAI Yuki
  (University of Brasília)
 • NAKAI Yoshio
  (Doshisha University)
 • NAKANE Sachiko
  (Waseda University Graduate Student)
 • NIU Asako
  (Subaru Language School MOTOSU)
 • OGAWA Yuri
  (Ordinary company)
 • OKADA Shohei
  (Niigata University)
 • OTA Yukiko
  (Sophia University)
 • SADANOBU Toshiyuki
  (Kyoto University)
 • SAKURAI Naoko
  (Catholic University of Leuven)
 • SENGOKU Ko
  (Thammasat University)
 • SOEDA Eriko
  (Fuji Women's University)
 • TAKATSUKI Miyou
  (East West Japanese Language School)
 • TOMINAGA Yuko
  (Waseda University Graduate Student)
 • YAMATO Eriko
  (Royal Melbourne Institute of Technology)
 • YOSHIMATSU Mayumi
  (Waseda University Graduate Student)
 • NODA Hisashi
  (NINJAL)
Share This Page
note