Project Members

 • MATSUDA Kenjiro
  (Kobe Shoin Women's University)
 • NIKAIDO Hitoshi
  (Fukuoka Jo Gakuin University)
 • OTA Ichiro
  (Kagoshima University)
 • TAKANO Shoji
  (Hokusei Gakuen University)
 • ASAHI Yoshiyuki
  (NINJAL)
Share This Page
note