Project Members

 • FUJII Tomohiro
  (Yokohama National University)
 • FUNAKOSHI Kenshi
  (Dokkyo University)
 • HAYASHI Shintaro
  (Nanzan University)
 • IZUMI Yu
  (Nanzan University)
 • KISHIMOTO Hideki
  (Kobe University / NINJAL)
 • MIYAMOTO Yoichi
  (Osaka University)
 • MURASUGI Keiko
  (Nanzan University)
 • NISHIOKA Nobuaki
  (Kyushu University)
 • NOMURA Masashi
  (Chukyo University)
 • OCHI Masao
  (Osaka University)
 • OKU Satoshi
  (Hokkaido University)
 • SAITO Mamoru
  (Nanzan University / NINJAL)
 • SAKAMOTO Yuta
  (Meiji University)
 • SUGISAKI Koji
  (Kwansei Gakuin University)
 • TADA Hiroaki
  (Fukuoka University)
 • TAKAHASHI Daiko
  (Tohoku University)
 • TAKAHASHI Masahiko
  (Yamagata University)
 • TAKANO Yuji
  (Kinjo Gakuin University)
 • TAKITA Kensuke
  (Doshisha University)
 • KUBOZONO Haruo
  (NINJAL)
Share This Page
note